Instrumenten
Ensembles
Genres
Componisten
Performers

Bladmuziek $10.00

Oorspronkelijk

La Marseillaise. Recorder sheet music. Saxophone sheet music. Beginning.

Vertaling

La Marseillaise. Recorder bladmuziek. Saxofoon bladmuziek. Begin.

Oorspronkelijk

La Marseillaise composed by de Lisle. Arranged by Alan Edgar. For Saxophone, Recorder, Orchestra. Secular. Easy. Beginner. Set of Parts. Published by Alan Edgar Ted Moon. S0.8768. ALAN EDGAR EASY FLEXIBLE SERIES A lifetime of trying to organise amateur and youth instrumental ensembles showed me that there is a shortage of really easy and truly flexible arrangements for orchestra. There are many for wind groups, but these favour the flat keys and are hard to use with strings. It is always possible to make an arrangement for your members, but it's a lot of work especially when you don't know who will turn up or join or disappear or fall ill, and you find it won't work next year. I am therefore making arrangements on these lines. Only three different Voices. Only standard notation. no chord symbols or tabs. If possible use F major or D minor to keep the sharps and flats to a minimum even for transposing instruments. Limit the range of each Voice to that required in about Grade 1 assuming unfit lips. an octave and a bit, f sharp, b flat. Where possible, give all three voices and drums the same rhythm and avoid double whole notes, sixteenth notes etc. Sometimes place a legato mark over notes which would sound better if tied, but would then have different rhythm from others. Avoid measures rest, DCs, first and second time measures and codas. Omit less important symbols such as dynamics, tempo markings, tenor clefs and use large print. There are parts for instruments in C, treble clef. Violas. instruments reading bass clef. instruments in Bb, in F and in Eb, all in treble clef. Piano and Drumset. I aimed to make the parts suitable for all orchestral instruments, Recorders, all Saxes, all brass instruments including military and British style brass band instruments and French Horn, Chromatic Harmonica. The Drum parts do not specify instruments and are optional. Xylophone, Glockenspiel and other chromatic percussion can use the treble clef in C part. Timpani are not included. Harps, Melodicas, Organs, Harpsichords and Electronic Keyboards can use the Piano or one Voice from the Instruments in C treble clef or Instruments in C bass clef. Guitars are not specially considered, but can read the Instruments in C, treble clef. Bass Guitars use the bass clef part. Each part shows all three voices so ANY THREE PLAYERS. of Chromatic Instruments. CAN PERFORM EACH PIECE, without scrabbling in the library for alternative parts. If you have more than three players, you can instruct some to omit measures to give variety of timbre and a chance for quieter sections to be prominent. It's a bit of work for me to check all possibilities. please let me know of any problems or comments at alan@science-music. karoo. co. uk. I have many more arrangements in the pipeline, so watch the website. Ask me if you need a particular piece. It is not practicable to keep the sharps few for Eb instruments, but if they join an orchestra they will expect to learn the sharps. The Piano-Conductor Part shows a piano-reduction of the three voices. so this is also easy but beyond Grade 1. plus the drum set and any special information. The Piano Part works as a solo, and any one instrument can join in. The top Voice on every part may be suitable as a solo, so anybody can have a go as Soloist. If the Director keeps a master copy of all eight parts and a few spares of each or a photocopier to hand, organisation should be much simplified, and no arranging skills will be needed--just make sure all three lines are being played. When you have the choice, tell the bass instruments to play the Bottom Voice and the trebles and tenors to take the Top and Middle voices. Each Voice may be shown doubled at the octave, so players can play the notes they know. When players ask which of the doubled notes to play, prefer the top note for the Top Voice and the lower note for the Bottom Voice. Adventurous and skilled flutes and violins can play the Top Voice 8va There are thousands of possible combinations of instruments--any Trio, Quartet, Quintet. any Band or Orchestra. If you only have. British type. Brass Band brass, and they can all play up to written g at the top of the staff the Bb instruments could use the Treble Clef in C Part while the Eb instruments use the Instruments in F Part, as long as nobody else plays anything except Drums. This will not work if you have brass who read the Bass Clef. You only need to purchase the eight different Parts once. after that you may copy for your own group as often as you like. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Vertaling

La Marseillaise composed by de Lisle. Georganiseerd door Alan Edgar. Voor saxofoon, Recorder, Orkest. Seculair. Gemakkelijk. Beginner. Set van Parts. Gepubliceerd door Alan Edgar Ted Moon. S0.8768. ALAN EDGAR EASY Flexible Series Een leven lang proberen om amateur-en jeugd instrumentale ensembles organiseren liet mij zien dat er een tekort is van simpel en echt flexibele regelingen voor orkest. Er zijn veel voor wind-groepen, maar deze het voordeel van de vlakke toetsen en zijn moeilijk te gebruiken met strijkers. Het is altijd mogelijk om een ​​regeling voor uw leden te maken, maar het is een hoop werk vooral als je niet weet wie zal opduiken of lid te worden of verdwijnen of ziek, en je merkt dat het niet zal werken volgend jaar. Daarom ben ik het maken van afspraken op deze lijnen. Slechts drie verschillende voices. Alleen standaard notatie. geen akkoordsymbolen of tabs. Indien mogelijk gebruik F majeur of D minor aan de kruizen en mollen tot een minimum beperkt, zelfs voor de omzetting van instrumenten houden. Beperk het bereik van elke voice op de krachtens ongeveer Rang 1 uitgaande ongeschikt lippen. een octaaf en een beetje, fis, bes. Waar mogelijk, geven alle drie stemmen en drums hetzelfde ritme en voorkoming van dubbele hele noten, zestiende noten etc. Soms plaatst een legato markering op noten die beter zou klinken als gebonden, maar zou dan ander ritme van anderen. Vermijd maatregelen rust, DC, eerste en tweede keer maatregelen en coda. Weglaten minder belangrijke symbolen zoals dynamiek, tempo markeringen, tenor sleutels en gebruiken grote print. Er zijn onderdelen voor instrumenten in C, G-sleutel. Altviolen. instrumenten lezen bassleutel. instrumenten in Bes, in F en in Eb, alle in vioolsleutel. Piano en Drumset. Ik richtte de onderdelen geschikt voor alle orkestrale instrumenten, Recorders, alle Saxofoons, alle koperblazers met inbegrip van militaire en Britse stijl brassband instrumenten en Franse Hoorn, Chromatic Harmonica te maken. De Drum onderdelen niet instrumenten specificeren en zijn optioneel. Xylofoon, klokkenspel en andere chromatische percussie kan de G-sleutel te gebruiken in C deel. Pauken zijn niet inbegrepen. Harpen, Melodicas, orgels, klavecimbels en elektronische keyboards kan de piano gebruikt of een stem uit de instrumenten in C vioolsleutel of instrumenten in C bassleutel. Gitaren zijn niet speciaal beschouwd, maar kunnen de instrumenten lezen in C, G-sleutel. Basgitaren gebruik de bassleutel deel. Elk deel toont alle drie stemmen dus elke drie spelers. van Chromatic Instruments. Kan uitvoeren Elk stuk, zonder graaide in de bibliotheek voor alternatieve onderdelen. Als u meer dan drie spelers, kunt u instrueren bepaalde maatregelen te nemen om verscheidenheid van timbre en een kans te geven zachte passages prominent te zijn weg te laten. Het is een beetje van het werk voor mij om alle mogelijkheden te controleren. laat het me weten van eventuele problemen of opmerkingen bij alan @ science-music. dor plateau in Zuid-Afrika. co. uk. Ik heb veel meer regelingen in de pijplijn, dus kijk op de website. Vraag me als je een bepaald stuk nodig. Het is niet mogelijk om het slijpsel paar voor Eb-instrumenten te houden, maar als ze zich aansluiten bij een orkest zullen ze verwachten dat de kruizen te leren. De Piano-Conductor Part toont een piano-reductie van de drie stemmen. dus dit is ook makkelijk, maar daarbuiten Rang 1. plus het drumstel en eventuele speciale informatie. De pianopartij werkt als een solo, en een ieder instrument kan meedoen. De top Voice op elk deel is geschikt als solo, dus iedereen kan een gaan als Soloist hebben. Als de directeur houdt printversie van alle acht delen en een paar onderdelen van elke of een kopieermachine bij de hand, moet de organisatie veel worden vereenvoudigd, en er geen regelen vaardigheden nodig zullen zijn - maar zorg ervoor dat alle drie lijnen worden gespeeld. Wanneer u de keuze, vertellen de bas instrumenten om de Bottom Voice en de hoge tonen en tenoren naar de Top te nemen en het Midden-voices. Elke voice kan worden getoond verdubbeld op het octaaf, zodat spelers kunnen de noten die ze kennen spelen. Als spelers vragen welke van de dubbele noten te spelen, de hoogste noot voorkeur voor de Top Voice en de lagere noot voor de Bottom Voice. Avontuurlijk en geschoolde fluiten en violen kan de Top Voice spelen 8va Er zijn duizenden mogelijke combinaties van instrumenten - elke Trio, Kwartet, Kwintet. elke band of orkest. Als je alleen maar. Britse soort. Brass Band messing, en ze kunnen allemaal spelen tot schriftelijke g aan de bovenkant van het personeel de Bb instrumenten kunnen de G-sleutel in C deel gebruiken terwijl de Eb instrumenten gebruik maken van de instrumenten in F deel, zolang niemand anders alles behalve drums speelt. Dit zal niet werken als je koper die de Bass Clef lezen. U hoeft alleen de acht verschillende onderdelen een keer kopen. na dat je kan kopiëren voor uw eigen groep zo vaak als je wilt. Digital Print is bedrukbaar bladmuziek altijd en overal beschikbaar. Gewoon kopen, print en play. Bekijk uw online bladmuziek thuis, op school, werk of waar dan ook heb je een computer aangesloten op het internet. Gebruik onze iPad-app om uw digitale bladmuziek te bekijken op de weg. Met Digital Print, kunt u uw digitale bladmuziek onmiddellijk na de aankoop af te drukken, of wacht tot de gunstige. En onze software installatie is eenvoudig - wij begeleiden u door de eenvoudige stappen om ervoor te zorgen dat u de Adobe Flash Player, Adobe AIR en de Sheet Music Plus AIR-toepassing.